Yüksekokulumuzda 4’lü not sistemi uygulanmakladır. Mezun olabilmek için öğrencilerimizin 120 krediyi tamamlamış olması, not ortalamasının en az 2,00 olması, FF veya DZ dersinin olmaması gerekmektedir.

2020-2021 Akademik Yılı itibariyle yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Staj uygulanmaktadır. 

Tüm programlarımızda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bir dersten dönemde boyunca %30’dan fazla devamsızlık yaptığınızda, o dersten devamsızlıktan kalmış olursunuz. Öğrenci, devamsızlıktan kaldığı dersi tekrar almak zorundadır.
Ders döneminde rapor geçerli değildir. Sadece sınav dönemlerinde rapor geçerlidir. Sınavınızın olduğu günden sonraki beş iş günü içerisinde raporunuzu öğrenci işlerine mazeret sınavı dilekçesiyle teslim etmeniz gerekmektedir.
Akademik danışmanlığın amacı; öğrenciyi üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda yönlendirmek ve öğrenimi süresince izlemek; öğrenciyi her yarıyıl başında (yaz okulu dâhil) ders seçimi sürecinde bilgilendirmek; öğrencinin akademik durumunu öğrenciyle birlikte değerlendirerek alması gereken dersine/derslerine onay vermektir. Akademik danışmanınızı ÖGRBİLSİS üzerinden öğrenebilirsiniz.
Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıt yenileme ve ders kayıt işlemlerinizi yapabilirsiniz.
Öncelikle ÖGRBİLSİS üzerinden varsa ödemeniz gerekli tutarı öğrenmeli, ilgili bankaya yatırmalısınız. ÖGRBİLSİS üzerinden “kayıt onayı” vermelisiniz. Sonrasında ders seçim işlemine başlayabilirsiniz. Sistem üzerinden alacağınız not durum belgesinde yer alan açıklamalar doğrultusunda almanız gereken dersleri seçmelisiniz. Gerektiği durumda yerine işlemini yapmalısınız. Akademik danışmanınızla iletişime geçerek danışman onayını aldığınızda ders seçim işleminiz tamamlanmış olur. Ders programının çıktısını almalı ve danışmanına imzalatmanız gereklidir.
Hayır. Tüm programlarımızda %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bu nedenle çakışan iki dersi almanız mümkün değil. Öncelikle alttan kalan dersinizi almanız gerekmektedir.
Evet. Kayıt yenileme haftasında danışmanınıza Not Yükseltme Dilekçesi vererek ders seçim işlemini yapabilirsiniz. Ancak dersi tekrar aldığınızda notunuzu düşürmeniz halinde en son aldığınız not geçerli olmaktadır.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar/Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.
Derslerin başlamasından itibaren üç hafta içerisinde Dersten Çekilme Dilekçesi vererek çekilebilirsiniz. Bununla ilgili olarak danışmanınızın onayını da almanız gerekmektedir.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar/Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.
Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep ettiğinizde almış olduğunuz derslerin, sorumlu olduğunuz derslerle eşleştirilmesi işlemidir. Başvurunuz üzerine yapılacak ders intibak işlemi için size verilen belgeyi kaybetmeyiniz ve ders kaydında buna göre ders seçiniz.
Evet. Diğer kurumlarda eğitim görüp başarılı olduğunuz eşdeğer derslerden muafiyet talep edebilirsiniz. Bunun için önceden eğitim gördüğünüz yükseköğretim kurumu tarafından onaylanmış - mühürlü, kaşeli ve imzalı - transkript ve ders içeriğinizi eklediğiniz dilekçe ile Öğrenci İşleri Birimine başvurmanız gereklidir.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar / Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Mazeret sınavına girebilmeniz için Üniversitemiz senatosunda kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birisinin olduğunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Belgenizle birlikte Mazeret Sınavına Başvuru Dilekçenizi sınavların sona erdiği tarihi izleyen üç iş günü içerisinde Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar / Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Öğrencileri ders dışında sosyal yaşamla buluşturmak ve kültürel etkinliklere katılımına teşvik etmek amacıyla açılmıştır. Öğrencilerden sinema, tiyatro, konser, sergi, kongre, konferans, kültürel gezi vb. etkinliklere katılması, kulüplerde görev alması beklenir.

I. ve II. yarıyıllarda ders programına olan ve çakışma aranmayan bu ders, programınızda almanız gerekli seçmeli dersler statüsünde yer almaktadır.

Dönem içerisinde ilan edilen etkinliklere katılım düzeyinize göre Rektörlük tarafından değerlendirme yapılmaktadır.
Öğrencilerin bilgi ve birikimlerini kullanarak toplumsal bir projede yer almaları amacıyla açılmıştır. Ders kapsamında; okullarda etüt saatlerinde öğrencilere yardımcı olmak, yaşlı, engelli bakım evleri ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kişilere yardımcı olmak, ağaç dikimi yapmak, çevre bilinci oluşturmak vb. anlamda oluşturulan projeleri gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda açılan THU dersleri için, ders almış olduğunuz öğretim elemanı ile iletişime geçmeniz ve ders kapsamında yapmanız gereken faaliyetleri öğrenmeniz gerekmektedir.

III. ve IV. yarıyıllarda ders programına olan ve çakışma aranmayan bu ders, programınızda almanız gerekli seçmeli dersler statüsünde yer almaktadır.
Üniversitemiz senatosunda kabul edilen haklı ve geçerli nedenlerden birisinin olduğunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Belgenizle birlikte dilekçenizi Yüksekokul Müdürlüğüne teslim etmeniz gerekmektedir.

Yüksek onur ve onur belgesi alma şartları Eskişehir Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21. Maddesinde açıklanmaktadır. Buna göre:

• Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve dönem not ortalaması (DNO) 3,50 veya üzeri olan normal öğrenim süresindeki öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” sayılır. Ancak disiplin cezası alan ve FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” sayılmaz.

• Genel not ortalaması (GNO) 3,50 ve üzeri olanlar “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur, bu durum öğrencinin diploma ekine işlenir. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’sunu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulunda ders alan öğrencinin GNO’su, yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak yeniden hesaplanır. Yaz okulu öğrenci kayıtları, en geç yaz okulu başlangıcından önceki hafta içinde yapılır.

Yaz okulundan ders almak isteyen öğrenci, ilgili mevzuat hükümlerine göre yaz okulu öğretim ücreti ödemekle yükümlüdür.

Öğrenci, yaz okulunda açılan derslerden en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

Öğrenciler, “Eskişehir Teknik Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği” uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.

Öğrenci, başka yükseköğretim kurumlarında açılan ve eşdeğerliği kabul edilen derslere en çok 20 AKTS, mezun durumdaysa en çok 25 AKTS sınırları aşmamak kaydıyla kayıt yaptırabilir. Ancak yaz okulunda Üniversitede açılan bir ders yerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmedikçe başka bir yükseköğretim kurumunda açılan bir ders alınamaz.

Başka bir üniversiteden ders almak isteyen öğrenci, almak istediği dersin eşdeğerliğinin onaylanması için Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne dilekçe ile başvurmak zorundadır. Dilekçenin eklerinde öğrencinin transkripti, almak istediği dersin hem PMYO hem de başka üniversite/fakülte/bölümden alınmış onaylı ders içeriği eklenmek zorundadır.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar / Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Porsuk Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler; öğrenimleri sırasında kazandıkları bilgi ve becerilerini geliştirmeleri amacıyla almakla yükümlü oldukları staj dersi ile isteğe bağlı olarak staj yapabilirler. 

İsteğe bağlı staja; staj komisyonunun belirlediği tarihler arasında olmak kaydıyla en erken, aktif öğrencinin meslek yüksekokuluna kayıt yaptırdığı II. yarıyılın sonunda başlanır ve eğitim‐öğretim faaliyetlerinin olmadığı Yaz Döneminde yapılır. Yaz okuluna kayıt yaptıran veya genel not ortalaması 2,00’ın altında olan veya mezun durumda olan öğrenci, isteğe bağlı staj başvurusunda bulunamaz

İsteğe bağlı staj süresi en az 20, en fazla 30 gündür. Staja devam zorunludur

Öğrenci kendi bulduğu kurumda/kuruluşta staja başlamadan önce “Program Staj Koordinatörü”nün olurunu almak zorundadır. Hiçbir öğrenci kendi girişimiyle bulduğu kurumda/kuruluşta “Program Staj Koordinatörü”nün ve “Staj Komisyonu”nun onayı olmadan isteğe bağlı staj yapamaz.

Öğrencinin yapması gereken işlemler şunlardır:

a. “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nu 2 nüsha olarak doldurur.
b. Yüksekokul Müdürlüğüne gelerek ilk onayı alır.
c. Staj yerine giderek işyerine Formunu imzalatır.
d. Formunu, Program Staj Koordinatörüne ve Staj Komisyon Başkanına onaylatır.
e. Tüm onayları tamamladıktan sonra “Öğrenci Staj Başvuru ve Kabul Formu”nu Öğrenci İşleri Birimine teslim eder. Burada öğrencinin sigorta giriş işlemleri yapılır.
f. Öğrenci işyerinde stajını tamamlar ve Porsuk MYO Staj Kılavuzunda yer alan açıklamalar doğrultusunda staj dosyasını hazırlar.
g. Staj bitiminde öğrenciler staj dosyasını imza karşılığında Öğrenci İşleri Birimine teslim eder.

Staj dosyası teslim edilmeden önce aşağıdaki kontrollerin yapılması gerekmektedir:

1. Staj dosyası mürekkepli kalem veya bilgisayar ortamında yazılmış mı? Sadece makine parçası, elektronik devre vb. içerikli çizimlerde kurşun kalem kullanılabilir.

2. İş yeri onayı var mı? Staj dosyasının tüm sayfalarının işyeri tarafından onaylanmış (İşyeri kaşesi, mührü ve yetkili kişinin ıslak imzası) olması gerekmektedir

3. Staj dosyasında aşağıdaki evraklar var mı?
- İç kapak sayfası (işyeri tarafından onaylı)
- Staj devam çizelgesi (işyeri tarafından onaylı ve öğrenci tarafından imzaları atılmış)
- İşyeri değerlendirme formu (işyeri tarafından doldurulmuş ve onaylı)
- Staj komisyonu değerlendirme formu

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi Geçici Madde1'e göre staj muafiyeti aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir: 

"2020-2021 Akademik Yıl öncesi azami öğretim süresini doldurup ek sınav hakkından yaralanan ancak zorunlu stajını tamamlamamış öğrenci, programıyla ilgili sektörde SGK’ye kayıtlı olarak en az zorunlu staj süresi kadar çalıştığını belgelendirmesi ve kayıtlı olduğu yüksekokul müdürlüğüne başvurması durumunda “Staj Komisyonu”nun önerisi ve yüksekokul yönetim kurulunun kararıyla stajdan muaf tutulabilir."

Bu koşulları taşıyan ve Staj Muafiyet başvurusunda öğrenci Yüksekokul Müdürlüğüne Staj Muafiyet Dilekçesi verir.

Dilekçenin ekinde şunlar olmak zorundadır:

a) İş yerinden almış olduğu resmi yazı (Yüksekokulda eğitim gördüğü alanda çalıştığına dair ıslak imzalı ve mühür/kaşeli)
b) En az staj süresi kadar (30 iş günü) sigorta olduğunu gösterir sigorta dökümü (SGK’dan alınmış)

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar / Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

Öğrenci İşleri Birimine başvurunuz.

Her yıl ÖSYM tarafından yayınlanan Dikey Geçiş Kılavuzunda Yüksekokul programlarından geçiş yapılabilecek fakülteler yayınlanmaktadır. Yüksekokulumuz programlarının geçiş yapabileceği programlar şunlardır:

Yüksekokul Programları
Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Basım ve Yayın Teknolojileri
Basın ve Yayın, Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, İletişim Tasarımı ve Yönetimi, Basım Teknolojileri, Gazetecilik, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim, Reklam Tasarımı ve İletişimi, Reklamcılık, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya
Bilgisayar Programcılığı
Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar – Enformatik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Endüstri Mühendisliği, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik – Bilgisayar, Meteoroloji Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Uzay Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Fizik, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Uçak Elektrik - Elektronik, Uzay Bilimleri ve Teknolojileri, Uzay Mühendisliği
Grafik Tasarımı
Fotoğraf, Fotoğraf ve Video, Görsel İletişim, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Grafik Tasarım, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım
Makine Resim ve Konstrüksiyon
Endüstri Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Basın ve Yayın, Film Tasarımı, Gazetecilik, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarım ve Yönetimi, Medya ve İletişim, Medya ve İletişim Sistemleri, Radyo ve Televizyon, Radyo, Televizyon ve Sinema, Sinema ve Televizyon, Sinema ve Dijital Medya, Televizyon Haberciliği ve Programcılığı, Yeni Medya ve Gazetecilik, Yeni Medya
Mekatronik
Elektrik Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Uzay Mühendisliği
Yapı Denetimiİnşaat Mühendisliği


Öğrenci işlerine dilekçe ile başvurmalısınız. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar / Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.
Öğrenci kimlik kartının yenilenebilmesi için öncelikle kimlik kartı bedelini bankaya yatırmanız gerekmektedir. Banka dekontuyla birlikte öğrenci işlerine başvurarak dilekçe doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuz sonrasında Öğrenci İşleri Birimimiz yeni kartınızın hazırlanması için girişimde bulunacak ve en kısa sürede kartınız öğrenci işlerinden alabileceksiniz.

Dilekçe örneğine sayfamızda “Öğrenci - Öğrenci İşleri - Formlar / Dilekçeler” menüsünden ulaşabilirsiniz.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 44-c maddesinde azami süre şu şekilde belirtilmektedir: "... kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl, lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programları azami dokuz yıl, yüksek lisans programını azami üç yıl, doktora programını ise azami altı yıl..."  


Ön lisans programları için azami süre  4 yıl (8 yy) olarak belirlenmiştir. 

Bu süre sonunda mezun olmaması durumunda öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir.  

Azami süre sonunda; 

1) Son sınıf öğrencisi olmayan, 

2) Stajını tamalamamış olan (Staj zorunluluğu olan programlarda öğrencinin stajını azami süre içerisinde tamamlaması gerekmektedir.)

3) Hiç almadığı veya alıp başarısız olduğu ders sayısı 6 ve/veya daha fazla olan öğrencilerin kaydı silinir.

Ön lisans programları için azami süre sonunda mezun olamayan öğrenciye Ek Sınav hakkı verilir.  Bunu için öğrencinin dilekçe ile  Yüksekokulumuza başvurması gerekmektedir. 

Ek sınava girebilmek koşulu ilgili Senato kararında;  "a) azami süreyi tamamlamış olmak;  b) son sınıf öğrencisi olamak" şeklinde tanımlanmıştır. 

Ek sınava girme hakkı olan ve dilekçe ile başvuran; Stajını tamalamış son sınıf öğrencisi 

1) Hiç almadığı veya alıp başarısız olduğu ders sayısı 5 ve/veya daha az ise  ek sınav hakkı verilir.

2) Hiç almadığı veya alıp başarısız olduğu ders sayısı 1  ise  başarısız olduğu 1 dersten sonsuz sınav hakkı verilir.

Ek sınava kalan öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Mezuniyet için tüm derslerini alıp başarılı olmuş ancak 2,00 ortalamasını sağlayamayan öğrencilere;

Not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır.

öğrenciler Ek Sınava girmek istedikleri dilekçeyi doldurarak Yüksekokul Sekreterliğine teslim eder.

İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi alan öğrenciler ilk yılları sonunda hazırlıkta başarısız olsalar dahi bölümlerinde eğitimlerine başlayabilirler. Bunun için kayıtlı oldukları programın öğrenci işlerine dilekçe vermeleri gerekmektedir. Dilekçenin ne zamana kadar verileceği konusunda Yüksekokulumuz duyurularını takip ediniz. 

Yüksekokulumuzda İsteğe Bağlı Hazırlık Eğitimi (İBH) olan programımız İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Programıdır (İHA)

İHA Programına kayıt yaptıran öğrencilerimizin İBH eğitimi alıp almayacaklarına ilişkin dilekçeyi Program Sorumlusu Öğr. Gör. Emre ÖZBEK'e vermeleri gerekmektedir.  

Eğer öğrenci İBH eğitimi almak istemiyorsa doğrudan birinci sınıfa başlar.

İBH eğitimi almak isteyen öğrencinin Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavına girmesi gerekmektedir. Sınav sonucuna göre oluşturulacak seviye gruplarında eğitim alan öğrenci yıl sonunda başarılı olması durumunda bir sonraki yılda bölüme devam eder. 

Hazırlık eğitimine başlayan öğrenci Yabancı Diller Yüksekokulunun duyurularını takip etmesi gerekmektedir.